Vrsarski prilaz 2
52100 Pula - Croatia
tel: +385 52 880 880
info@ivt.hr


Projekt: CALEXA - Novorazvijeni, profesionalni tehni?ki ra?unalni program (softver) za prora?une i kontrolu konstrukcije, dizajna, izvedbe i sigurnosti (svih) dizala, sukladno zahtjevima nadležnih europskih (EN 81) normi i direktiva za sigurnost i energetsku u?inkovitost dizala

 

'Ono što je posebno zna?ajno, CALEXA je prvi ra?unalni program ovakvog tipa u cijelom svijetu. CALEXA ?e zasigurno postati novo ime za sigurnost i kvalitetu dizala''

 

''Odli?na upotrebljivost programa''

 

''Iako koristimo tipski ispitana dizala za koje nam proizvo?a? dostavlja dokumentaciju, program je iznimno koristan i potreban za pojedina?na dizala i rekonstrukcije''

 

''CALEXA je dobrodošao alat za cjelovito i u?inkovito provjeravanje tehni?kih karakteristika u projektima dizala, kao dio aktivnosti koje provode inspekcijska tijela za sigurnost dizala''

 

''Sa tehni?ke strane ova inicijativa je apsolutno pozitivna, sa komercijalnog stanovišta je upitna''

 

''Program je dobrodošao i od njega o?ekujem da zna?ajno unaprijedi sukladnost propisima, a time i sigurnost dizala. ?estitam na Vašem rezultatu''

 

''Sustavno, efikasno, jednostavno. Dobra pomo? arhitektima u ranoj fazi projektiranja kao alat strojarske struke''

 

''Pravi dojam može se dati nakon primjene u praksi''

 

''Dobar korak u smjeru poboljšanja kvalitete u branši''

 

''Program je vrlo interesantan''

 

''Usko specijalizirani softver koristan u branši''

 

''Koristan proizvod primjenljiv u praksi''

 

''Odli?an program i prezentacija''

...


Projekt: Nacionalni kongresi "PROJEKTIRANJE ZGRADA PREMA NOVOM TEHNI?KOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE USKLA?ENOM S PRAVILIMA EUROPSKE UNIJE - vertikalni transport i dizala" i ''PRIRU?NIK ZA PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE VERTIKALNOG TRANSPORTA U ZGRADAMA - dizala, pokretne stube, pokretne staze i platforme''


''Ministarstvo i ja osobno smatramo da je razmjena stru?nih saznanja nužan preduvjet razvoja našeg gra?evinskog sektora za kojeg želimo da stalnim usavršavanjem bude konkurentan kako na doma?em tako i najzahtjevnijim stranim tržištima. Stoga i izrada knjige priru?nika i stru?ni skupovi koji ?e doprinijeti boljim stru?nim saznanjima i svjesnosti o važnosti teme imaju našu punu podršku.''

Ministarstvo graditeljstva i prostornog ure?enja Republike Hrvatske

Ministar Ivan Vrdoljak


''Cijene?i dosadašnje napore Instituta za vertikalni transport, te želju da postignute napredak u sigurnosti i kvaliteti življenja u zgradama u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo gospodarstva pozitivno ocjenjuje i podržava predmetne projekte.''

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske

Pomo?nik ministra Alen Leveri?


''S rastu?im zna?enjem komunikacija izgra?enog okoliša pove?ava se i važnost primjerenog planiranja i projektiranja vertikalnog transporta u zgradama, tim više što je u nas rije? o srazmjerno deficitarnom podru?ju. Stoga svaki napor uskla?enja i unaprje?enja novog tehni?kog zakonodavstva Republike Hrvatske, s zakonskim aktima i pravilima postupanja Europske unije, ocjenjujemo aktivnoš?u od iznimnog zna?enja za kvalitetu projektiranja i budu?ih arhitektonskih realizacija. Predloženi Priru?nik za planiranje i projektiranje vertikalnog transporta u zgradama ocjenjujemo priru?nikom koji ?e unaprijediti rad arhitektonske struke i kvalitetu izgra?enog okoliša, pa on stoga predstavlja ne samo strukovni ve? i javni interes našeg društva.''

Hrvatska komora arhitekata

Predsjednik Tomislav ?urkovi?


''S obzirom na važnost podru?ja i zahtijevani razvoj stru?nosti svih sudionika u graditeljstvu te mogu?i utjecaj na sigurnost korisnika dizala, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) želi dati potporu Vašoj inicijativi i pripremljenim projektima''

Hrvatska akreditacijska agencija

Ravnateljica Biserka Bajzek Brezak


 

''Priru?nik za planiranje i projektiranje vertikalnog transporta u zgradama, kao rezultat inicijative i truda uredništva, hvale je vrijedan projekt koji je na jednom mjestu objedinio pitanja ove kompleksne tematike. Upute i smjernice koje nudi priru?nik biti ?e od velike pomo?i projektantima koji se u svom radu susre?u sa složenim i tehni?ki zahtjevnim transportnim sklopovima u zgradama.''

3LHD

Marko Dabrovi?

 

 

''Podru?je vertikalnog transporta veliko je poglavlje u projektantskom poslu i time zaslužuje posebnu pažnju. Ovim priru?nikom kona?no dobivamo osje?aj sigurnosti pri planiranju i projektiranju vertikalnog transporta u Hrvatskoj i približavamo se zahtjevima i standardima koje nam donosi Europska unija. Uvelike ?e nam pomo?i ve? u najranijim fazama projekata pri odabiru optimalnih rješenja. Podržavamo ovakav tip razvoja i nadamo se da ?e priru?nik biti poticaj stru?njacima iz drugih tehni?kih podru?ja gra?evine za razvoj sli?ne literature što ?e doprinijeti pove?anju Hrvatskog standarda.''

METROCUBO arhitektura i urbanizam

Željko Mohorovi?

 

 

itd.....


Projekt: DOGRADNJA PUTNI?KOG TERMINALA ZRA?NE LUKE PULA

Naru?itelj: Zra?na luka Pula

 

''U iznimno zahtjevnom projektu dogradnje putni?kog terminala zra?ne luke Pula, za potrebe idejnog projektiranja i stvaranja projektnih podloga budu?e zgrade, angažirali smo specijalizirane konzultante i eksperte iz Instituta za vertikalni transport.

Ekspertni tim predvo?en gosp. Belobrajdi?em analizirao je interne prometne tokove, naše interne zahtjeve i zahtjeve me?unarodnih standarda te na koncu postavio moderan sustav liftova u novom terminalu i postoje?oj gra?evini.

Iznimna stru?nost, profesionalni pristup i uporaba specijalnih ra?unalnih programa osigurala nam je vrlo važne temelje za daljnje projektiranje zgrade i reorganizaciju budu?ih prometnih tokova putnika.

Na ovako zahtjevnim projektima, njihova prisutnost pokazala se nužnom i korisnom. Na kraju, kako smo do IVT-a došli na temelju preporuka, svakako bi ih preporu?ili i drugima.''

 

Zra?na luka Pula

Bruno Rogovi? - generalni direktor

tel. +385/52/ 530 100


Projekt: KONZALTING I PROJEKTIRANJE NA RESTAURACIJI SECESIJSKOG DIZALA (iz 1915. g.), I.Grohovca 1 - Rijeka

Naru?itelj: Suvlasnici stambene zgrade zastupani po upravitelju ST.S. CENTAROPREMA d.o.o. Rijeka


''Naru?eni posao izvršen promptno, vrlo kvalitetno, stru?no, precizno, temeljito i uredno.

Zahvaljujemo na svemu gore navedenom''

Suvlasnici stambene zgrade I.Grohovca 1, Rijeka & ST.S. Centaroprema d.o.o.

Dolores Bu?i? - direktor

tel. +385/98/ 275 592


Projekt: HOTEL HISTRIA, Punta Verudela - Pula

Naru?itelj: Studio Kai? d.o.o.

Investitor: Arenaturist d.d.


''Suradnja sa IVT-om na projektiranju ?etri dizala za Hotel Histriu bila je stru?na, kvalitetna, pravovremena i uspješna''


Studio Kai? d.o.o.

Franko Kai? - direktor

tel. +385/98/ 254 154


Projekt: REKONSTRUKCIJE DIZALA U TVORNICI CEMENTA KOROMA?NO

Naru?itelj: Holcim Hrvatska d.o.o.


''Sve obveze po ugovoru (konzalting, projektiranje, analize, procjene i studija) izra?ene su u roku i u svemu prema inženjersko - projektantskim uzancama''

Holcim Hrvatska d.o.o.

Igor Santro - voditelj investicija i razvoja

tel. +385/98/ 299 171


Projekt: PROCJENA RIZIKA NA DIZALIMA IPK Kandit d.d. Osijek

Naru?itelj: ThyssenKrupp Kon?ar Dizala d.o.o.


''Profesionalno i korektno odra?en posao''

ThyssenKrupp Kon?ar Dizala d.o.o.

Krešimir Prtenjak - rukovoditelj regije

tel. +385/1/ 35 35 100


Projekt: PJEŠA?KI MOST I 100 - METARSKI TORANJ 'JARBOL JADRANA' u Rijeci

Naru?itelj: Prometni fakultet Zagreb


''Institut za vertikalni transport sa magistrom Belobrajdi?em na ?elu tima, u sklopu znanstvenog istraživanja, izradio je studiju vertikalnog prometa za sustav dizala i eskalatora na ovom renomiranom projektu. Primjenjena metodologija otkriva nove znanstvene poglede i daje poseban doprinos u razvoju visokih gra?evina u Republici Hrvatskoj. ''

Fakultet prometnih znanosti Zagreb

prof.dr.sc. Ivan Dadi? - dekan

tel. +385/1/ 2380 222


Projekt: NASELJE LUKSUZNIH VILA 'AURORA' Vinkuran

Investitor: P.T. GRUPA d.d.


''Institutu za vertikalni transport, povijerili smo cjelokupnu brigu oko novih dizala na projektu izgradnje luksuznog naselja Aurora.

IVT-ovi konzultanti pomogli su arhitektima i cijelom projektnom timu da u minimalne prostore pozicioniraju dizala i time osiguraju uštedu prostora te da nam ponu?enim tehni?kim rješenjima i projektom osiguraju željenu razinu tehnologije i luksuza u skladu sa budu?im vilama.

Suradnja sa 'Institutom' omogu?ila nam je planiranu brzinu izvo?enja gradnje a kontrola materijala i nadzor nad ugradnjom uštedu financijskih sredstava za nepredvidivu problematiku.

Pou?eni novim iskustvom stekli smo pouzdanog i stru?nog partnera za budu?e investiranje u luksuzne objekte te se ovim putem zahvaljujem na suradnji.''

PT GRUPA d.d.

Michael Vuceli? - predsjednik uprave

tel. +385/52/ 61 93 40


Projekt: OP?A BOLNICA Pula

Naru?itelj: Urbis 72 d.d

Investitor: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH

''Studija prometa i vertikalnog transporta putnika i roba sustavima dizala predstavlja nov pristup rješavanja vertikalnog prometa roba i putnika u zgradarstvu.

Oslanjaju?i se na op?e i teoretske postavke o prometu i vertikalnom transportu ljudi i roba u zdravstvenim objektima, studija provjerava idejnim arhitektonskim projektom predložen sustav vertikalnog transporta (SVT), što je u suštini ''nepravilan pristup'' ali u nas uobi?ajen, i daje prijedlog tehni?ko-ekonomski optimalnog i pouzdanog SVT-a, za koji se zalaže autor.

Završnim prora?unom autor je uspješno provijerio vrijeme transporta dolaznog prometa putnika, posjete i potrebno vrijeme transporta kreveta kriti?ne najviše etaže bolnice. Rezultat studije uspješno name?e potrebu ''pravilnog'' pristupa rješavanja SVT-a.''

Urbis 72 d.o.o.

Josip Brezac - glavni projektant

tel. +385/52/ 52 13 31


 

Top!

Informacije i svi podaci na ovim stranicama nisu obvezujuće te su intelektualno vlasništvo tvrtke. Zlouporaba istih u bilo kojem obliku
zakonom je kažnjiva. Izmjena podataka moguća je bez prethodne najave. Copyright 2010 - IVT d.o.o - Sva prava zadržana