Vrsarski prilaz 2
52100 Pula - Croatia
tel: +385 52 880 880
info@ivt.hr

Konzalting

Osnovna ideja kod angažiranja konzultanata je prepuštanje onog dijela posla za koje klijent, investitor ili projektant nema dovoljno iskustva, znanja i/ili vremena - stru?njacima i ekspertima specijaliziranim za odre?eno podru?je.

 

Temeljni razlozi rastu?e potrebe za IVT konzultantima jesu:

 • novi zakonodavni zahtjevi
 • zahtjevi europskih direktiva
 • sve zahtijevnije procedure i dokumentacije
 • specifi?na tehni?ka rješenja
 • zahtjevi za uštedu novca i vremena
 • te garancija i sigurnost ulaganja na koncu

 

Naši konzultatni su usko specijalizirani stru?njaci.

Svakodnevno prate sve promjene i novitete, kontinuirano poha?aju me?unarodne sastanke i koordinacije te time osiguravaju 'uvijek taj jedan korak ispred' - posebice u elementima zakonskih zahtijeva i mogu?ih tehni?kih rješenja ili ograni?enja.

Uloga konzultanta za vertikalni transport (VTC) je da op?em znanju pridjeli stru?na iskustvena znanja te zastupaju?i interese investitora i/ili klijenta osigura ve?e uštede i ostvarivanja nove dodatne vrijednosti.


KONZALTING KOD IZGRADNJE NOVIH OBJEKATA

Uklju?ivanje naših konzultanata zapo?inje ve? u idejnoj fazi pri samim po?ecima projekata upravo zato jer je sustav vertikalnog transporta 'kralježnica konstrukcije' (vozna okna dizala vrlo ?esto su glavni oslonci konstrukcije zgrade) i 'krvotok' zgrade (vertikalni transport i putovanje putnika u zgradi osnovni je element funkcuoniranja i glavni ?imbenik sigurnosti u korištenju).

Svi propusti koji se eventualno dogode i previde u po?etku, vrlo se teško ispravljaju. Potom vrlo ?esto eskaliraju s znatnim posljedicama u eksploataciji.

Ciljevi i razlozi za potrebom IVT konzultanata jesu:
 • uskla?ivanje postavljenih i zamišljenih internih prometnih tokova gra?evine s tehni?ki ostvarivim sustavom vertikalnog transporta
 • uskla?ivanje zamišljenog koncepta s zakonskim regulativama i standardima
 • postavljanje i definiranje tehni?ki-ekonomskog optimuma budu?eg sustava vertikalnog transporta
 • ušteda novca, vremena i energije
 • ušteda troškova u projektiranju, izgradnji i eksploataciji
 • itd.

Popis aktivnosti na polju konzaltinga u vertikalnom transportu pri izgradnji novih objekata:

 1. Savjetovanje pri idejnom projektiranju gra?evine
 2. Dimenzioniranje sustava - vidi analize prometa
 3. Definiranje teh. karakteristika jedinica u sustavu (npr. dizala)
 4. Izrada dokumentacije za izvo?enje
 5. Definiranje realnih terminskih planova
 6. Koordinacija subjekata u postupku izvo?enja
 7. Nadzor, kontrola, i primopredaja


KONZALTING PRI REKONSTRUKCIJI POSTOJE?IH JEDINICA I OBJEKATA (koji ne zadovoljavaju propise, norme i standarde)

 1. Savjetovanje o mogu?im rješenjima i dinamici izvo?enja
 2. Izrada planova revitalizacije i obnove postoje?ih-starih jedinica
 3. Izrada elaborata rekonstrukcije, troškovnika i tender dokumentacije za nadmetanje
 4. Stru?na analiza i prezentacija pristiglih ponuda potencijalnih izvo?a?a radova
 5. Neovisno savjetovanje pri donošenju odluke
 6. Stru?no savjetovanje izvo?a?a pri konstrukciji i proizvodnji u cilju  ispunjavanja svih zahtjeva i želja investitora
 7. Koordinacija subjekata u postupku izvo?enja
 8. Nadzor, kontrola, i primopredaja

 


OP?I KONZALTING ZA TVRTKE U PODRU?JU VERTIKALNOG TRANSPORTA
Savjetujemo Vas pri organizaciji Vaših poslovnih subjekata, principa rada i procesa. Pripremamo i uvodimo organizacijske modele, dokumentaciju i materijale koji ubrzavaju rad, štede vrijeme i energiju te osiguravaju kvalitetu.

Neke od djelatnosti te konzultantske aktivnosti koje Vam omogu?uju napredak, širenje djelatnosti i tržišta baziraju se na restrukturiranju sheme upravljanja, funkcioniranja i sistematizaciji rada:
 • Organizacija upravljanja i managementa u 'liftaškim' tvrtkama
 • Organizacija proizvodnih procesa u cilju uštede materijala, energije i novca
 • Organizacija rada i procedure inspekcijskih tijela
 • Organizacija i edukacija servisnih odjela i odjela za instalaciju
 • Implementacija pravilnog marketinga te tržišno prihvatljive promocije proizvoda i usluga

Porazgovarajte s našim konzultantima koji ?e Vam pomo?i razviti strategiju i ostvariti ciljeve.

 

Osjetite druga?iji pristup uspjehu...

 

Top!

Informacije i svi podaci na ovim stranicama nisu obvezujuće te su intelektualno vlasništvo tvrtke. Zlouporaba istih u bilo kojem obliku
zakonom je kažnjiva. Izmjena podataka moguća je bez prethodne najave. Copyright 2010 - IVT d.o.o - Sva prava zadržana