Vrsarski prilaz 2
52100 Pula - Croatia
tel: +385 52 880 880
info@ivt.hr

Projektiranje
PROJEKTIRANJE (PLANIRANJE) INTERNOG VERTIKALNOG PROMETA I TRANSPORTA U ZGRADI

Projektiranje internog prometa uklju?uje izradu prometnih elaborata tj. 'Studije vertikalnog transporta u zgradi'. Detaljnije na stranicama ''Analize prometa''.

PROJEKTIRANJE UGRADNJE DIZALA, POKRETNIH STUBA I TRAKA U NOVIM GRA?EVINAMA

Sukladno 'Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji' te novim pristupom Ministarstva prostornog ure?enja i graditeljstva Republike Hrvatske (Klasa 360-01/12-01/67; Urbroj 531-01-12-8; travanj 2012.), pri projektiranju i rekonstrukcijama zgrada potrebno je uklju?iti i projektnu dokumentaciju koja odre?uje vertikalni transport u zgradi i ugradnju sustava za njegovu realizaciju. (Navedeno se ne odnosi na prijanje verzije tzv. 'Projekta dizala' koji je novim pristupom uskla?enim s pravilima Europske unije izmjenjen)

Izrada 'Projekata ugradnje dizala' (ili pokretnih stuba, pokretnih traka, platformi i sl.) zada?a je naeg suvremenog projektnog ureda. Na projektni ured i suradnici, sukladno pravnim aktima za dizala i zakonu o gradnji, zadovoljavaju uvjete kojima se izbjegava sukob interesa i osigurava neovisnost.

Naa suvremena tehni?ka rjeenja zasnivaju se na iscrpnoj bazi podataka svih dostupnih izvedbi te time pripremaju zgradu za dizala raznih proizvo?a?a (ugraditelja) i ve? polazno donose fleksibilnost. Navedena projektna neovisnost snaga je koju smo stvarali godinama i koja Vama osigurava tehni?ka rjeenja bez mogu?ih tehni?kih pogodovanja ili monopola.

PROJEKTIRANJE VERTIKALNOG TRANSPORTA PRI REKONSTRUKCIJAMA GRA?EVINA

Projektiranje pri rekonstrukcijama gra?evina ili postoje?ih jedinica uklju?uje snimku postoje?eg stanja, provjeru ispunjavanja bitnih zahtjeva, tehni?ki elaborat rekonstrukcije dizala te po potrebi projekt novo-izvedenog stanja.


 

Top!

Informacije i svi podaci na ovim stranicama nisu obvezujuće te su intelektualno vlasništvo tvrtke. Zlouporaba istih u bilo kojem obliku
zakonom je kažnjiva. Izmjena podataka moguća je bez prethodne najave. Copyright 2010 - IVT d.o.o - Sva prava zadržana